>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGE

PRZYJĘCIE STRATEGII GRUPY PGE NA LATA 2012-2035 RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

PGE [PGE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
8,93 PLN +3,09%

PRZYJĘCIE STRATEGII GRUPY PGE NA LATA 2012-2035

Raport bieżący z plikiem

Data sporządzenia:2012-02-09
Arkusz Plik
RAPORT BIEŻĄCY Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 - szczegóły (846 KB)
RAPORT BIEŻĄCY PGE Group Strategy for 2012-2035 - details (711 KB)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-09
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Przyjęcie strategii Grupy PGE na lata 2012-2035
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 9 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd PGE "Strategię Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035" ("Strategia"). Zgodnie z przyjętym dokumentem, PGE będzie konsekwentnie budować wartość ekonomiczną GK PGE dla akcjonariuszy w ramach nowoczesnego i zdywersyfikowanego paliwowo portfela wytwórczego, koncentracji na Kliencie, podnosząc efektywność i wprowadzając innowacje, mając silną pozycję finansową, a także wykorzystując potencjał oraz szanse rynkowe w kraju i za granicą. PGE zamierza budować wartość Grupy Kapitałowej PGE poprzez realizację celów strategicznych skupionych wokół czterech obszarów: 1. Klient – wzrost konkurencyjności sprzedaży detalicznej 2. Inwestycje: a) Rozwój w dotychczasowych obszarach działalności b) Rozwój na nowych rynkach c) Rozwój innowacyjności 3. Efektywność operacyjna a) Maksymalizacja marży ze sprzedaży b) Zwiększenie wykorzystania aktywów c) Racjonalizacja kosztów d) Usprawnienie systemów IT e) Poprawa efektywności GK PGE jako podmiotu pionowo skonsolidowanego 4. Kapitał ludzki a) Zapewnienie niezbędnych kompetencji b) Budowa kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach W wyniku realizacji Strategii, PGE zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych i operacyjnych Grupy PGE odpowiednio w roku 2020 oraz 2035: - skonsolidowany zysk EBITDA (nominalnie): ok. 12 mld PLN w roku 2020 oraz ok. 34 mld PLN w roku 2035 - skorygowana marża skonsolidowanego zysku EBITDA (skorygowana o wpływ zmiany modelu handlu na przychody): ok. 29% w roku 2020 oraz powyżej 50% w roku 2035 - wskaźnik zadłużenie netto/skonsolidowany zysk EBITDA: ok. 1,6x w roku 2020 oraz ok. 2,3x w roku 2035 - nakłady inwestycyjne: ok. 330 mld PLN w okresie 2012-2035, w tym średnioroczne nakłady w okresie 2012-2020 ponad 9 mld PLN a w okresie 2021-2035 ponad 16 mld PLN - moc zainstalowana (obecnie 13,1 GW): ok. 15,8 GW w roku 2020 oraz ok. 21,3 GW w roku 2035, w tym ok. 4,5 GW w elektrowniach atomowych - struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej: Rok 2020: ok. 55% - węgiel brunatny, ok. 18% węgiel kamienny, ok. 15% - gaz, ok. 11% - odnawialne źródła energii, Rok 2035: ok. 36% - energia jądrowa, ok. 33% - węgiel brunatny, ok. 14% - odnawialne źródła energii, ok. 11% - gaz, ok. 5% - węgiel kamienny, - emisyjność CO2: ok. 0,86 tony CO2/MWh w roku 2020 oraz ok. 0,27 tony CO2/MWh w roku 2035 (emisyjność CO2 w roku 2010: 1,06 tCO2/MWh) - udział w krajowym rynku wytwarzania: ok. 44% w roku 2020 oraz ok. 46% w roku 2035 (42% w roku 2010) Szczegółowe informacje dotyczące Strategii znajdują się w załączonym dokumencie. Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439). Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
Załączniki
Plik Opis
Strategia GKPGE 2012_2035_prezentacja.pdf Strategia Grupy PGE na lata 2012-2035 - szczegóły
PGE Group strategy 2012_2035_presentation.pdf PGE Group Strategy for 2012-2035 - details
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-09 Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu
2012-02-09 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU