ATTrader.pl · Edukacja · Wskaźniki analizy techniczej

Wskaźniki analizy techniczej

 • Wskaźniki analizy technicznej

 • Wskaźniki analizy technicznej to narzędzia skonstruowane do badania zachowania się cen walorów umożliwiające, poprzez odpowiednią konstrukcję, uzyskanie przez inwestora informacji, których nie jest w stanie sprawdzić poprzez wizualną ocenę wykresu kursu. Jako pojedyncze wskaźniki nie stanowią samodzielnego systemu inwestycyjnego. Do konstrukcji wskaźników moga być wykorzystywane dane płynące ze cen - wartości kursu oraz jego zmian i wolumenu - wartości wolumenu i jego zmian. Wzory wskaźników moga zawierać w sobie definicje innych wskaźników. Poznanie wzoru oraz zrozumienie zasady działania jest podstawą do  oceny informacji które każdy z nich przekazuje.
 • ATR

 • ATR /Average True Range/ jest wskaźnikiem używanych do określania średniej zmienności kursu badanych walorów. Oblicza on średnią zmienność dzienną za pomocą średniej Wildera z określonej ilości dni. Średnia Wildera w swojej konstrukcji jest zbliżona do wykładniczej średniej EMA. True Range określa zmeinność dzienną liczoną jako najwieksza z wartości: różnicy pomiędzy poprzednim Close a dzisiejszym High lub poprzednim Close i dzisiejszym Low lub dziseijszym High i dzisiejszym Close. Wynika z tego, że w okreslaniu zmienności za pomocą tego wskaźnika pod uwagę są brane luki cenowe. Wkaźnik jest wyliczany z wartości bezwzględnych czyli punktowych i jako taki nie nadaje się do porównywaniu wielu, różnych spółek z rynku giełdowego. Za pomocą tego wskaźnika inwestor może sprawdzić zmiany dotyczące zmienności kursu na określonej spółce, powiązać zlecenie stop strata poprzez ustalenie jego poziomu, tak aby nie zostać wyrzuconym z rynku przez skok kursu, który wynika z normanej zmienności na określonej spółce a nie ze zmiany trendu. Na tym wskaźniku bazuje Chandelier Exit - przedstawiony w module wykresowym ATTrader.pl 
 • NATR

 • NATR to znormalizowany ATR. Obliczany jest w ten sam sposób jak ATR, jedyna różnicą jest branie pod uwagę wartości procentowych do wyliczenia True Range czyli dziennej zmienności. Taka konstrukcja umożliwia porównywanie zmienności wielu spółek z rynku i poprzez to np. wybór przez inwestora społek o najmniejszej/najwekszej zmienności do swojego portfela
 • EMA

 • EMA /exponential moving average/ to odmiana średniej ważonej. Waga danych branych pod uwagę /np. wartośc kursu waloru na zamknięciu - Close/ maleje w sposób wykładniczy. Poprzez swoją konstrukcję wcześniej reaguje na zmiany wartości kursu, jest "szybsza" na zmiany wartości niż SMA. Wykorzystywana jest do określenia trendu badanego waloru. W literaturze opisuje się też przecięcia EMA z różnych okresów w celu zajęcia pozycji na rynku oraz przecięcia wartości kursu z wartością tej średniej. Wykorzystywna jest przy konstrukcji wielu wskaźników analizy technicznej m.in. MACD
 • MACD

 • MACD to wskaźnik autorstwa Gerarda Appela. Przedstawia on różnice pomiędzy średnimi EMA liczonymi z dłuższego i krótszego okresu. Dodatkowym składnikiem jest średnia EMA wyliczona z wartości linii MACD - linia sygnalna. W związku z tym, że w konstrukcji wskaźnika znajdują się średnie wykładnicze znakomicie nadaje się on do określania trendu badanego waloru. Jednakże poprzez wielokrotne wygładzenie /uśrednianie średnich/ sygnały płynące ze zmiany kierunku linii MACD lub linii sygnalnej posiadają opóźnienie w stosunku do zmian kursu waloru. Pozwala to na odseparowanie "szumu" czyli chaotycznych zmian kursu, ale obarczone jest to opóźnieniem w przypadku szybkich trendów, przy zastosowaniu w standardowych wartościach 12 i 9.
 • MACDO

 • MACDO przedstawia w postaci histogramu różnicę pomiedzy linią sygnalną a linią MACD opisanego powyżej wskaźnika MACD. W tej postaci możemy sprawdzić siłę trendu w odróżnieniu od sprawdzania jego kierunku za pomocą linii MACD. Jednakże w standardowej budowie wskaźnik nie posiada ściśle określonych granic oscylacji tzn. wysokość histogramu nie posiada wartości granicznych. Poprzez budowę punktową a nie procentową wskaźnik nie nadaje sie do porównywania wielu spółek z rynku. 
 • RSI

 • RSI /wskaźniki siły względnej/ jest znormalizowanym, wygładzonym oscylatorem wprowadzonym przez W.Wildera. Posiada dolną granice oscylacji na poziomie 0 oraz górną na poziomie 100. Obliczenie polega na porównaniu średniego impetu wzrostowego do średniego impetu spadkowego w zakładanym okresie. Autor określił poziom powyżej 70 jako strefę wyprzedania i poziom poniżej 30 jako strefę wykupienia. Standardowe zastosowania to obserwacja skrajnych odczytów oraz dywergencje oscylatora i ceny. Wejście wartości oscylatora powyżej 70 świadczy o silnym trendzie wzrostowym a poniżej 30 o silnym trendzie spadkowym. RSI można zastosować też jako wskaźnik trendu. Przecięcia linii równowagi /wartość 50/ w górę ukazuje trend wzrostowy, w dół trend spadkowy. Poprzez tendencję do oscylacji blisko poziomu równowagi mocniejszym sygnałem wydaje się poziom 60 i 40.
 • OSCYLATOR STOCHASTYCZNY

 • Oscylator stochastyczny jest wygładzonym, znormalizowanym wskaźnikiem impetu. Posiada dolna granicę oscylacji na poziomie zero oraz górną na poziomie 100. Oscylator stochastyczny szybki /Stoch%K/ porównuje cenę dzisiejszego zamknięcia w stosunku do minimum z określonej ilości dni a następnie wartość ta dzielona jest przez różnicę maksimum i minimum z określonego okresu. Uzyskana wartość wygładza się przez trzydniową średnią kroczącą. Zabieg wygładzenia stosowany jest w celu minimalizacji "szumu". Oscylator ten może być wykorzystywany także bez uśrednienia. Do konstrukcji autor wykorzystał zaobserwowane przez siebie zjawisko tendencji do zamknięć sesji przy minimum podczas trendu spadkowego oraz zamknięć w pobliżu maksimum sesji podczas trendu wzrostowego.
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.