WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

1. Preambuła

 1. ATTrader.pl jest internetowym serwisem informacyjnym poświęconym automatycznej analizie technicznej instrumentów finansowych będących w obrocie rynkowym.
 2. Domena, znak towarowy, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, szata graficzna należą do StockWatch.pl Sp. z o.o., 02-738 Warszawa, ul. Dominikanska 21B zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 0000321096, posiadająca NIP 1181978915 i REGON 141674574, z kapitałem zakładowym 100 000,- zł opłaconym w całości.

  Email kontaktowy: biuro@stockwatch.pl

  .
 3. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu ATTrader.pl przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 4. Serwis prowadzi działalność informacyjno-analityczną, wykorzystując dane zewnętrzne takie jak kursy instrumentów finansowych, przetwarzane przez oprogramowanie serwisu i prezentowane w postaci numerycznej oraz graficznej. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika internetu po spełnieniu warunków technicznych komputera odbiorczego. Dostęp do niektórych fragmentów i części serwisu wymaga wniesienia opłat abonamentowych.
 5. Korzystanie z serwisu nie odbiega od standardu spotykanego powszechnie w internecie. Na serwerach zgromadzone są zasoby treściowe pogrupowane na podstronach, które są wysyłane maszynowo na każdorazowe indywidualne życzenie użytkownika, wyrażone przez kliknięcie w link odsyłający do podstrony zawierającej żądane treści. Zasoby treściowe są rozbudowywane i aktualizowane automatycznie, przez mechanizmy pobierające je z zewnętrznych źródeł.

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez użytkownika do przeglądarki internetowej adresu dowolnej podstrony serwisu ATTrader.pl i następnie wyświetlenia jej treści, zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a StockWatch.pl Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług informacyjnych o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego.

3. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie profilu użytkownika

 1. Rejestracja w serwisie jest wymagana w celu personalizacji treści dla własnych potrzeb oraz w celu dostępu do płatnych treści i funkcji serwisu.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza serwis automatycznie weryfikuje poprawność techniczną podanych danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go emailem na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w ten link tworzony jest profil użytkownika dostępne od tej chwili poprzez podany wcześniej pseudonim i hasło.
 4. W profilu utrzymywane są tylko dane wprowadzone przez użytkownika. Serwis nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych.
 5. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.
 6. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny. Usunięty profil z przyczyn technicznych nie może zostać przywrócony.
 7. Profil może zostać zablokowany lub usunięty przez redakcję serwisu w razie stwierdzenia łamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu ATTrader.pl w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek prywatny, bez pisemnej zgody StockWatch.pl Sp. z o.o.
 3. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
 5. W szczególności zabronione jest umieszczanie w serwisie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, powodowanie i podsycanie konfliktów, perswazja, przejawy rasizmu, seksizmu, zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych.
 6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkownika reklam w dowolnej formie.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw StockWatch.pl Sp. z o.o., a związane z jego zachowaniem niezgodnym z regulaminem.
 8. Użytkownicy zamieszczający własne treści w ATTrader.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez StockWatch.pl Sp. z o.o. i jednocześnie upoważniają StockWatch.pl Sp. z o.o. do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.
 9. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.

5. Prawa i obowiązki serwisu

 1. Serwis działa w oparciu o najwyższe standardy analityczne i techniczne.
 2. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.
 3. W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, StockWatch.pl Sp. z o.o. podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Serwis nie posiada żadnej linii programowej ani politycznej. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w niniejszym serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem zdania ich autorów. Wszelkie publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa. Prezentowane analizy dokonywane są wyłącznie w celach badawczych.
 2. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.
 4. Ze względu na techniczne ograniczenia wydawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie niniejszego serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.
 6. Wydawca ani redakcja nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

7. Prawa autorskie

 1. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego, jak i serwisu jako całości. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz StockWatch.pl Sp. z o.o., chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Autorskie rozwiązania zawarte w serwisie są zgłoszone do ochrony patentowej.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.
 5. Użytkownicy zamieszczający własne treści w serwisie są obowiązani do poszanowania praw autorskich, a także wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku w ramach korzystania z serwisu, i jednocześnie upoważniają StockWatch.pl Sp. z o.o. do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.

8. Komunikacja i reklama

 1. W serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe, bezpośrednio lub poprzez adserwer, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Przekaz reklamowy w żadnym razie nie może utrudniać korzystania z serwisu, ani co do ilości, intensywności, ani formy przekazu.
 2. Użytkownik jest świadom, że utrzymanie serwisu jest kosztowne i wymaga ponoszenia regularnych nakładów na infrastrukturę informatyczną, zakup danych rynkowych oraz utrzymywanie zespołu. Jednocześnie, mając na uwadze zasady działania serwisu, w którym większość treści dostępne jest bez opłat, Użytkownik akceptuje sytuację, w której w ramach korzystania z serwisu bez abonamentu, będzie otrzymywał przekaz reklamowy, z którego przychody służą na pokrycie kosztów działania serwisu.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.
 5. Wydawca ma prawo wykorzystania emaili użytkowników: do kontaktu w sprawach technicznych, powiadomień o nowych funkcjach, oraz nie częściej niż raz w miesiącu do nadawania sponsorowanych komunikatów firm trzecich w postaci newslettera reklamowego. Adresy nie są i nie będą sprzedawane, przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Serwis w pełni respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. Nie są wymagane ani zbierane żadne dane osobowe, a jedynie te niezbędnie konieczne do personalizacji serwisu, czyli dostosowania jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są to: adres email służący do potwierdzenia rejestracji oraz odzyskania zapomnianego hasła, samodzielnie wybrany pseudonim oraz hasło. Dane te traktowane są i chronione tak, jakby były danymi osobowymi.
 2. W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwalają na jego identyfikację i automatyczne zalogowanie.
 3. Nie są zbierane informacje o zachowaniach użytkowników w ramach normalnego korzystania z serwisu. Nie są gromadzone logi. Dla własnych potrzeb i wyłącznie w celu rozwoju serwisu zgodnego z potrzebami użytkowników, redakcja korzysta z zewnętrznych statystyk ruchu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. StockWatch.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.
 3. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby wydawcy serwisu.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2020 r.

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.