>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PGE

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY PRZEZ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. RAPORT BIEŻĄCY

PGE [PGE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,41 PLN -3,96%

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY PRZEZ PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-06
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł; - 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy; - 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014 r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014 r. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-06 Marek Woszczyk Prezes Zarządu
2014-06-06 Magdalena Bartoś Prokurent
Nazwa jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Adres:Mysia 2, 00-496 Warszawa
Telefon:(22) 340 17 04
Fax:(22) 340 14 99
NIP:526-025-05-41
REGON:006227638

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU