>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ORANGEPL

TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA. RAPORT BIEŻĄCY

ORANGEPL [OPL] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6,71 PLN -0,81%

TREŚĆ UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Treść uchwał Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska", "Spółka") przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 10 kwietnia 2014 roku. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 917 552 432 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 ____________________________________________________________ Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1)otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2)wybór Przewodniczącego, 3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5)wybór Komisji Skrutacyjnej, 6)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Orange Polska S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, e)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz zwięzłej oceny sytuacji Orange Polska S.A. w roku 2013, 7)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – "Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, 8)rozpatrzenie: a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, b)wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, c)sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Orange Polska sp. z o.o., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, 9) podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, c)podziału zysku Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013, d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013, e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, f)udzielenia członkom organów Orange Polska S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, g)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, h)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, i)podziału zysku Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, j)udzielenia członkom Zarządu "Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel" sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, k)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska sp. z o.o. w roku obrotowym 2013, l)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, m)pokrycia straty Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013, n)udzielenia członkom Zarządu Orange Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 10) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 11)zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 917 552 432 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 ____________________________________________________________ Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 860 451 Przeciw 0 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 25 180 mln zł (słownie: dwadzieścia pięć miliardów sto osiemdziesiąt milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 1 428 mln zł (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia osiem milionów złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 789 mln zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 50 mln zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 483 150 Przeciw 377 301 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2013 w kwocie 1 427 661 807,86 zł. (słownie: jeden miliard czterysta dwadzieścia siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę – 656 178 739,50 zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).Kwota dywidendy wynosić będzie 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) na każdą uprawnioną akcję. 2)na kapitał zapasowy –742 929 832,21 zł. (słownie: siedemset czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote dwadzieścia jeden groszy), 3)na kapitał rezerwowy –28 553 236.15 zł. (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych piętnaście groszy). § 2 Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 26 czerwca 2014 r. (Dzień Dywidendy). § 3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2014 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 917 552 432 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 ____________________________________________________________ Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 860 451 Przeciw 0 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 22 802 mln zł (słownie: dwadzieścia dwa miliardy osiemset dwa miliony złotych), 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych), w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 294 mln zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony złotych), 3)zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 327 mln zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów złotych), 4)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę, 208 mln zł (słownie: dwieście osiem milionów złotych), 5)noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 483 150 Przeciw 377 301 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Bruno Duthoit absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Vincent Lobry absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Piotrowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Wituckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Andrzejowi K. Koźmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Benoit Scheen absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Paniu Benoit Scheen absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Marc Ricau absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Timothy Boatman absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Henryce Bochniarz absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pan Thierry Bonhomme absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jacques Champeaux absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jean-Marie Culpin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jean-Marie Culpin absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Eric Debroeck absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mirosławowi Gronickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Marie-Christine Lambert absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Pierre Louette absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pierre Louette absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Gervais Pellissier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gervais Pellissier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Gérard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Gérard Ries absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 062 391 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 781 041 ____________________________________________________________ Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 388 371 Przeciw 0 Wstrzymało się 1 164 061 ____________________________________________________________ Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 6 010 mln zł (słownie: sześć miliardów dziesięć milionów złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 363 mln zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 022 mln zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia dwa miliony złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 28 mln zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego . § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 168 050 Przeciw 377 301 Wstrzymało się 3 007 081 ____________________________________________________________ Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie podziału zysku spółki Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 1.Zysk netto Spółki "Polska Telefonia Komórkowa – Centertel" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 w kwocie 363 434 469,07 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedem groszy) dzieli się w sposób następujący: 1)na dywidendę - 202 395 567,00 zł (słownie: dwieście dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych/00 groszy), 2)na kapitał rezerwowy -161 038 902, 07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy). 2.Kwota dywidendy, o której mowa w ust. 1 pkt 1) zostanie powiększona o kwotę 682 604 433 zł. (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset cztery tysiące czterysta trzydzieści trzy złote/00 groszy) pochodzącą z kapitału rezerwowego. § 2 Cała kwoty dywidendy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 w łącznej wysokości 885 000 000 zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć milionów złotych) została na podstawie uchwał nr 33/13 z dnia 26 czerwca 2013 roku, nr 47/13 z dnia 30 września 2013 roku i nr 59/13 z dnia 24 grudnia 2013 roku Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej – Centertel sp. z o.o. wypłacona jedynemu wspólnikowi – Orange Polska S.A. jako zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2013. § 3 Przeniesiona na kapitał rezerwowy kwota 161 038 902,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwa złote siedem groszy), o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) będzie mogła być przeznaczona na wypłatę dywidendy. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 917 552 432 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 ____________________________________________________________ Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Gacy absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu PTK Centertel Sp. o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Mariuszowi Gacy absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 151 451 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Nowohońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu PTK Centertel Sp. o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Maciejowi Nowohońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 151 451 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. w roku obrotowym Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Orange Polska" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 916 860 451 Przeciw 0 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki "Orange Polska" sp. z o.o. uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki "Orange Polska" sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: 1)bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, zamykający się sumą bilansową 102 tys. zł (słownie: sto dwa tysiące złotych), 2)rachunek zysków i strat za 2013 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 61 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za 2013 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 362 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 4)rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 383 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych), 5)noty do sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 912 610 942 Przeciw 1 845 349 Wstrzymało się 3 096 141 ____________________________________________________________ Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie pokrycia straty Spółki Orange Polska sp. z o.o. za rok obrotowy 2013 W związku z przejęciem w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje: § 1 Strata netto Spółki Orange Polska sp. z o.o. (KRS 0000380943) za rok obrotowy 2013 w kwocie 61 081,27 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia siedem groszy) pokryta zostanie z kapitału zapasowego Spółki Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 917 552 432 Przeciw 0 Wstrzymało się 0 ____________________________________________________________ Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. w roku obrotowym 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jacques de Galzain absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Orange Polska Sp. o.o. w roku obrotowym 2013. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 914 151 451 Przeciw 2 709 000 Wstrzymało się 691 981 ____________________________________________________________ Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Pana Russ Houlden do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Russ Houlden do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 712 016 626 Przeciw 141 613 601 Wstrzymało się 63 922 205 ____________________________________________________________ Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Pana Gérard Ries do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Gérard Ries do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 712 016 626 Przeciw 141 613 601 Wstrzymało się 63 922 205 ____________________________________________________________ Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Benoit Scheen do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 712 016 626 Przeciw 141 356 368 Wstrzymało się 64 179 438 ____________________________________________________________ Uchwała nr 43 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie w sprawie powołania Pani Valérie Thérond do Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Valérie Thérond do Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Oddano 917 552 432 ważnych głosów z 917 552 432 akcji stanowiących 69,9% kapitału zakładowego _____________________________________________________________ Za 712 016 626 Przeciw 141 356 368 Wstrzymało się 64 179 438 ____________________________________________________________
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Bruno Duthoit Prezes Zarządu
2014-04-10 Maciej Nowohoński Członek Zarządu
Nazwa jednostki:ORANGE POLSKA SA
Nazwa skrócona jednostki:ORANGEPL
Adres:Al. Jerozlimskie 160, 02-326 Warszawa
Telefon:22 527 23 23
Fax:22 527 23 41
Email:investors@orange.com
www:www.orange.pl
NIP:526-02-50-995
REGON:012100784

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU