>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki GPW

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 R. RAPORT BIEŻĄCY

GPW [GPW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
43,92 PLN -0,27%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-21
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-21
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 21.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW ("ZWZ GPW") podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 32.738.160,00 zł. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,78 zł (siedemdziesiąt osiem groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 12 lipca 2013 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2013 r. § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-21 Adam Maciejewski Prezes Zarządu
2013-06-21 Mirosław Szczepański Członek Zarządu
Nazwa jednostki:GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednostki:GPW
Adres:Książęca 4, 00-498 WARSZAWA
Telefon:(22) 628-32-32
Fax:(22) 628-17-54, (22) 537-77-90
Email:gpw@gpw.pl
www:www.gpw.pl
NIP:526-025-09-72
REGON:012021984

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU