>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ASSECOSEE

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ASSECOSEE [ASE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
45,10 PLN +4,64%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-24
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki postanawiało podzielić zysk za rok obrotowy 2013 w wysokości 40 311 550,38 złotych (słownie: czterdzieści milionów trzysta jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i 38/100 groszy) w sposób następujący: a) kwota 3 224 924,03 złotych (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery złote 3/100 grosze) z zysku za rok obrotowy 2013 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy, b) kwota 16 606 160,32 złotych (słownie: szesnaście milionów sześćset sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych i 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 11 lipca 2014 r. oraz określiło termin wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-24 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2014-04-24 Marcin Rulnicki Członek Zarządu
Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:office@asseco-see.com
www:www.asseco.com/see
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU