>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ASSECOSEE

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY. RAPORT BIEŻĄCY

ASSECOSEE [ASE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
45,10 PLN +4,64%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz niepodzielonego zysku z 2011 roku i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2012 w wysokości 46 712 649,63 złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 63/100 grosze) oraz niepodzielony zysk z roku 2011 w wysokości 2 161 123,44 złotych (dwa miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 44/100 grosze) w sposób następujący: a) kwota 3 737 011,97 złotych (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy jedenaście złotych 97/100 groszy) z zysku za rok obrotowy 2012 zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy, b) kwota 42 034 343,31 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 31/100 groszy) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,81 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki określiło datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 12 lipca 2013 r. oraz określiło termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2013 r. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 894 251. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-15 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2013-04-15 Marcin Rulnicki Członek Zarządu
Nazwa jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
www:www.asseco.com/see
NIP:813-351-36-07
REGON:180248803

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU