>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki VOTUM

DYWIDENDA Z ZYSKU ZA ROK 2013 RAPORT BIEŻĄCY

VOTUM [VOT] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
11,40 PLN   0,00%

DYWIDENDA Z ZYSKU ZA ROK 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
VOTUM S.A.
Temat
Dywidenda z zysku za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOTUM S.A. (“Spółka") informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2013, zgodnie z którą Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOTUM S.A. postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie netto 6 256 574,05 zł (sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) wypracowany w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w następujący sposób: 1. kwotę 136 574,05 zł. (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 05/100) przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy; 2. kwotę 6 120 000 zł. (słownie: sześć milinów sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. kwotę 0,51 zł. (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy. Dywidenda z zysku za rok 2013 wyniesie 0,51 zł (pięćdziesiąt jeden groszy) na 1 akcję. Zgodnie z podjętą uchwałą na dzień dywidendy został wyznaczony 8 lipca 2014 r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona w dwóch transzach: 1) 22 lipca 2014 r. – dzień wypłaty I transzy dywidendy w wysokości 3 000 000 zł. (słownie: trzy miliony złotych), tj. w kwocie 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na 1 akcję; 2) 22 października 2014 r. – dzień wypłaty II transzy dywidendy w wysokości 3 120 000 zł. (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych), tj. w kwocie 0,26 zł. (słownie: dwadzieścia sześć groszy) na 1 akcję
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Dariusz Czyż Prezes Zarządu
2014-06-24 Elżbieta Kupiec Członek Zarządu
Nazwa jednostki:VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:VOTUM S.A.
Adres:Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław
Telefon:(71) 33 43 800
Fax:(71) 33 43 803
Email:biuro@votum-sa.pl
www:www.votum-sa.pl
NIP:899-25-49-057
REGON:020136043

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU