>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ULMA

WYPŁATA DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ULMA [ULM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
47,80 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-18
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-18
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na mocy Uchwały Nr 8 postanowiło, że część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.511.264,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote) przeznacza się do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote) brutto na jedną akcję; pozostałą część zysku za rok obrotowy 2012 w kwocie 3.595.913,88 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego ULMA Construccion Polska S.A. Jednocześnie na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy) na dzień 1 lipca 2013 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 12 lipca 2013 r. Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje. Żadne akcje Emitenta nie są uprzywilejowane, co do dywidendy Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-18 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:ULMA Construccion Polska SA
Nazwa skrócona jednostki:ULMA Construccion SA
Adres:Koszajec 50, 05-840 Brwinów
Telefon:+48 22 506 70 40
Fax:+48 22 814 31 31
Email:info@ulma-c.pl
www:ulma-c.pl
NIP:527-02-03-299
REGON:011201520

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU