>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki TAURONPE

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ RAPORT BIEŻĄCY

TAURONPE [TPE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
2,48 PLN -2,98%

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-15
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 15 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2013 kwotę 332 984 384,86 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 86/100 zł), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,19 zł (słownie: dziewiętnaście groszy). Łączna liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na 14 sierpnia 2014 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 września 2014 r. (dzień wypłaty dywidendy). Szczegółowa odstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-15 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2014-05-15 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron-pe.pl
www:www.tauron-pe.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU