>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki SONEL

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY SONEL S.A. RAPORT BIEŻĄCY

SONEL [SON] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
9,70 PLN -1,52%

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY SONEL S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-14
Skrócona nazwa emitenta
SONEL S.A.
Temat
Dywidenda dla akcjonariuszy SONEL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku podjętą w dniu 13.05.2014 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA, akcjonariuszom SONEL S.A. wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 4 200 000 PLN ( słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych ). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 14.000.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 5 czerwca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 czerwca 2014 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-14 KRZYSZTOF WIECZORKOWSKI PREZES ZARZĄDU
2014-05-14 JOLANTA DROZDOWSKA PROKURENT
Nazwa jednostki:SONEL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:SONEL S.A.
Adres:Stanisława Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica
Telefon:(74) 85 83 800
Fax:(74) 85 83 809
Email:sonel@sonel.pl
www:www.sonel.pl
NIP:884-00-33-448
REGON:890238887

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU