>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PEKAO

INFORMACJA O DYWIDENDZIE RAPORT BIEŻĄCY

PEKAO [PEO] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
49,39 PLN -0,62%

INFORMACJA O DYWIDENDZIE

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Informacja o dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło Uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok: 1) kwotę 2.202.123.585,26 zł z zysku netto Banku za 2012 r. (słownie: dwa miliardy dwieście dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 26/100 ) przeznacza się na dywidendę, 2) wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 8,39 złotego, co przekłada się na wskaźnik wypłaty dywidendy 74,95 % zysku netto Banku za 2012r., 3) na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia liczba akcji objętych dywidendą wynosiła 262.470.034 akcji, 4) dzień dywidendy został wyznaczony na 21 czerwca 2013 roku, dzień wypłaty dywidendy został wyznaczony na 8 lipca 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Luigi Lovaglio Prezes Zarządu Banku, CEO
2013-06-12 Stefano Santini Wiceprezes Zarządu Banku
2013-06-12 Elżbieta Krakowiak Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Prawnego
2013-06-12 Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Strategicznych Analiz Rynkowych
Nazwa jednostki:BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:BANK PEKAO SA
Adres:GRZYBOWSKA 53/57, 00-950 WARSZAWA
Telefon:656 00 00
Fax:656 00 04
Email:bri@pekao.com.pl
NIP:526-000-68-41
REGON:000010205

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU