>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki OPONEO.PL

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2013 RAPORT BIEŻĄCY

OPONEO.PL [OPN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
31,60 PLN -3,66%

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY DYWIDENDY ZA ROK 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Informacja dotycząca wypłaty dywidendy za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL. S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę nr 9b w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.735.526,93 zł (słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 93/100) przeznacza się na: 1. Wypłatę dywidendy w kwocie 383.910,15 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych 15/100). 2. Zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 2.351.616,78 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset szesnaście złotych 78/100). Wartość dywidendy na jedną akcję Spółki wynosi 0,03 zł (słownie: trzy grosze). Liczba akcji objętych dywidendą to 12 797 005 (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięć) akcji OPONEO.PL S.A. Ilość akcji objętych dywidendą wynika z potrącenia od wszystkich akcji Spółki tj. 13 936 000 (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) 1 138 995 (milion sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji własnych, których skup do dnia dywidendy nie będzie realizowany. Dzień prawa do dywidendy ustalono na dzień 3 lipca 2014 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 lipca 2014 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-27 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2014-06-27 Michał Butkiewicz Członek Zarządu
Nazwa jednostki:OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:OPONEO.PL S.A.
Adres:Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
Telefon:052 374 03 95
Fax:052 3418850
Email:zarzad@oponeo.pl
www:www.oponeo.pl
NIP:9532457650
REGON:093149847

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU