>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki LPP

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

LPP [LPP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
6 610,00 PLN -1,56%

INFORMACJA NA TEMAT DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-14
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Informacja na temat dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę nr 22 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, w myśl której dokonano podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2012 w kwocie 348.832.936,58 zł (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt osiem gorszy) w następujący sposób: kwotę 154.007.597,50 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) przeznaczono na wypłatę dywidendy, kwotę 187.325.339,08 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadziescia pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki, kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wyłączono od podziału między akcjonariuszy i przeniesiono na kapitał rezerwowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło: 5 września 2013 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2012 (dzień dywidendy), 25 września 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy. Według stanu na dzień podjęcia uchwały: na jedną akcję LPP S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 85,10 zł, liczba akcji LPP S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 1.809.725.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-14 Dariusz Pachla Wiceprezes Zarządu
2013-06-14 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:LPP SA
Nazwa skrócona jednostki:LPP
Adres:Ł?kowa 39-44, 80-769 Gdańsk
Telefon:058 769 69 05
Fax:058 769 69 09
Email:lpp@lpp.com.pl
www:www.lpp.com.pl
NIP:583-10-14-898
REGON:190852164

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU