KBJ -0,57%

>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki KBJ

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 r.

KBJ [KBJ] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
17,30 PLN -0,57%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R.

Data sporządzenia2014-06-18 18:10:32
Nazwa jednostkiKBJ Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednostkiKBJ
Numer w roku:10/2014
Rok bieżący:2014
Zarząd KBJ S.A. informuje, iż zgodnie z treścią uchwał nr 05/06/2013 oraz 06/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2014 roku podjęto decyzję w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013 oraz decyzję w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KBJ S.A. postanowiło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2013 w wysokości 815 804,90 zł (słownie: osiemset piętnaście tysięcy osiemset cztery złote 90 groszy) podzielić w następujący sposób: - kwotę 323 566,32 zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 32 groszy) zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy tj. 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) dywidendy na jedną akcję, - kwotę tj. 492 238,58 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 58 groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013 wyznaczono na dzień 1 sierpnia 2014 roku natomiast termin jej wypłaty na dzień 14 sierpnia 2014 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki - łącznie 1 540 792 sztuk akcji wszystkich serii. Podstawa Prawna: §4 ust. 6 Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-06-18 18:10:32 Artur Jedynak Prezes Zarządu

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU