>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki HANDLOWY

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK RAPORT BIEŻĄCY

HANDLOWY [BHW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
38,30 PLN -0,26%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.133). Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako WZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 934 216 140,00 złotych. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 7 złotych 15 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk. Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2014 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku (termin wypłaty dywidendy).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Tomasz Ośko Pełnomocnik
Nazwa jednostki:BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
Nazwa skrócona jednostki:HANDLOWY
Adres:SENATORSKA 16, 00-923 WARSZAWA
Telefon:(22) 657-72-00
Fax:(22) 657-75-80
Email:listybh@citigroup.com
www:www.citibankhandlowy.pl
NIP:526-030-02-91
REGON:000013037

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU