>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki EUROTEL

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2012 ROK. RAPORT BIEŻĄCY

EUROTEL [ETL] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
39,00 PLN +3,17%

INFORMACJA O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA 2012 ROK.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy za 2012 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 kwietnia 2013 roku, podjęło uchwały o wypłacie dywidendy za okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku w wysokości 5 997 208, 00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych 00 groszy), co daje kwotę 1,60 zł( słownie: jeden złoty sześć dziesiąt groszy) na każdą akcję Spółki w liczbie 3 748 255 sztuk i określenia daty ustalenia praw do dywidendy na 22 maja 2013 roku oraz dnia 4 czerwca 2013 roku, jako daty wypłaty dywidendy. Resztę zysku w kwocie 79 946 zł 83 gr (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 83 grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-25 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-04-25 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:Eurotel Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednostki:EUROTEL S.A.
Adres:Myśliwska 21, 80-126 Gdańsk
Telefon:58 5203819 - 20
Fax:58 5203819 w 202
Email:ri@eurotel.pl
www:www.eurotel.pl
NIP:5861584525
REGON:191167690

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU