>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki EUROCASH

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A. RAPORT BIEŻĄCY

EUROCASH [EUR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
17,24 PLN +0,76%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EUROCASH S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-29
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Spółka"), informuje, że uchwałą nr 5 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A. postanowiło o wypłacie dywidendy z zysku Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash S.A. postanowiło, iż zysk netto za rok 2013 w kwocie PLN 90.921.242,87 rozdysponowany zostanie w ten sposób, że: 1. kwota 150.351,63 (sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 63/100) złotych przelana zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z art. 396 § 1 KSH; 2. pozostała część zysku za rok 2013 w kwocie 90.770.891,24 złotych oraz, stosownie do art. 348 § 1 KSH, kwota nie wyższa niż 19.800.000 złotych przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 16 maja 2014 roku otrzymają dywidendę w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję Spółki. Dywidenda będzie płatna do dnia 2 czerwca 2014 roku. Liczba akcji objętych dywidendą według stanu na dzień 29 kwietnia 2014 roku wynosi 138.455.136 akcji. Liczba akcji może ulec zwiększeniu z uwagi na obejmowanie akcji przez osoby uprawnione w ramach realizowanych przez Spółkę programów motywacyjnych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-29 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2014-04-29 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu
Nazwa jednostki:EUROCASH SA
Nazwa skrócona jednostki:EUROCASH
Adres:Wiśniowa 11, 62-052 Poznań
Telefon:061 658 33 01
Fax:061 658 33 04
Email:eurocash@aurocash.com.pl
www:www.eurocash.com.pl
NIP:779-19-06-082
REGON:631008941

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU