>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki EDINVEST

DYWIDENDA UCHWALONA , STRATA POKRYTA RAPORT BIEŻĄCY

EDINVEST [EDI] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
4,20 PLN +0,00%

DYWIDENDA UCHWALONA , STRATA POKRYTA

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-05
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-05
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Dywidenda uchwalona , strata pokryta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy ED invest S.A. , odbywające się dziś w Warszawie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2013 r., w wysokości 6 gr na akcję oraz o pokryciu straty z lat ubiegłych– informuje Zarząd ED invest S.A. ("Spółka"). Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 5 września 2014 r., a wypłata nastąpi 15 września 2014 r. Na dywidendę Spółka przeznacza 743.201,22 pln (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście jeden złotych i 22/100), tj. 75,74 % z 981.217,25 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesięciu jeden tysięcy dwustu siedemnastu złotych, 25/100) zysku za miniony rok. Pozostała kwota - 238.016,03 pln (dwieście trzydzieści osiem tysięcy szesnaście złotych, 3/100) – zasili kapitał zapasowy. Liczba akcji z prawem do dywidendy to 12.386.687 walorów, czyli 97,5 % kapitału zakładowego. W dywidendzie nie uczestniczy 318.367 akcji własnych, będących w posiadaniu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdecydowało również o pokryciu straty z lat ubiegłych, w wysokości: 1.587.600,00 zł. (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) z kapitału zapasowego. Podstawa szczegółowa: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-05 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent
Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU