>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki EDINVEST

DYWIDENDA UCHWALONA RAPORT BIEŻĄCY

EDINVEST [EDI] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
4,20 PLN +0,00%

DYWIDENDA UCHWALONA

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Dywidenda uchwalona
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Ed invest S.A. , odbywające się dziś w Warszawie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r., w wysokości 5 gr na akcję - informuje Zarząd ED invest S.A. ("Spółka"). Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 14 września 2013 r., a wypłata nastąpi 24 września 2013 r. Łącznie na dywidendę Spółka przeznacza 619.334,35 (sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 35/100), tj. 74,35 % z 833.028,12 (osiemset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 12/100) zysku za miniony rok. Pozostała kwota - 213.693,77 pln (dwieście trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote, 77/100) – zasili kapitał zapasowy. Liczba akcji z prawem do dywidendy to 12.386.687 walorów, czyli 97,5 % kapitału zakładowego. W dywidendzie nie uczestniczy 318.367 akcji będących w posiadaniu Spółki, w wyniku zakończonego w grudniu ubr. skupu. Podstawa szczegółowa: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-14 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent
Nazwa jednostki:ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ED INVEST S.A.
Adres:Bora Komorowskiego 35 lok 218, 03-982 Warszawa
NIP:525-19-68-486
REGON:012820030

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU