>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki DEBICA

INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R. RAPORT BIEŻĄCY

DEBICA [DBC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
82,20 PLN -0,24%

INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-04
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-04
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Informacja na temat wypłaty dywidendy za 2013 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Informacja na temat wypłaty dywidendy Na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości informacje na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, uchwaliło w dniu 4 czerwca 2014 r. podział zysku Spółki za 2013 r. w kwocie 115 525 812,42 zł (słownie: sto piętnaście milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych czterdzieści dwa grosze) w następujący sposób: 1. przeznaczyć sumę 57.695.495,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,18 zł (słownie: cztery złote i osiemnaście groszy) na każdą akcję, ustalając dzień 29 sierpnia 2014 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 16 grudnia 2014 r., jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 57.830.317,42 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści dwa grosze) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dywidenda obejmie wszystkie akcje na jakie dzieli się kapitał zakładowy Spółki, tj. 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-04 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu/Dyrektor ds. Produkcji
2014-06-04 Marta Konopacka Prokurent/Dyrektor ds. Komunikacji
Nazwa jednostki:FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
Nazwa skrócona jednostki:DEBICA
Adres:ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica
Telefon:(014) 670-28-31
Fax:014 670-09-57
www:www.debica.com.pl
NIP:872-000-34-04
REGON:850004505

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU