>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki DEBICA

INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY DYWIDENDY 2012 RAPORT BIEŻĄCY

DEBICA [DBC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
81,80 PLN +0,49%

INFORMACJA NA TEMAT WYPŁATY DYWIDENDY 2012

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-07
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-07
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Informacja na temat wypłaty dywidendy 2012
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości informacje na temat wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy, uchwaliło w dniu 7 czerwca 2013 r. podział zysku Spółki za rok 2012 w kwocie 90 795 345,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć 46.653.295,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych ) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,38 zł na każdą akcję, ustalając dzień 30 sierpnia 2013 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 18 grudnia 2013 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki, 2. przeznaczyć sumę 46.772.320,80 zł (czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy) na kapitał rezerwowy Spółki, 3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dywidenda obejmie wszystkie akcje na jakie dzieli się kapitał zakładowy Spółki, tj. 13.802.750 (słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2013-06-07 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych
Nazwa jednostki:FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
Nazwa skrócona jednostki:DEBICA
Adres:ul. 1 Maja 1, 39-200 Dębica
Telefon:(014) 670-28-31
Fax:014 670-09-57
www:www.debica.com.pl
NIP:872-000-34-04
REGON:850004505

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU