>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki BOGDANKA

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI LW BOGDANKA S.A. RAPORT BIEŻĄCY

BOGDANKA [LWB] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
21,90 PLN -1,79%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI LW BOGDANKA S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-12
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW BOGDANKA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 12 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. Wypracowany przez Spółkę w roku 2013 zysk netto w wysokości 326.529.845,95 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 95/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę 197.278.822,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,80 zł (słownie: pięć złotych 80/100) na jedną akcję. 2. Pozostałą kwotę, tj.: 129.251.023,95 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia trzy złote 95/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. Powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez Spółę polityką dywidendową na lata 2013-2015. Liczba akcji objętych dywidendą – 34 013 590 akcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło Dzień dywidendy na dzień 11 września 2014 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 października 2014 r. W związku z powyższym czas przypadający pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie przekracza 15 dni roboczych i jest zgodny z pkt. 6 w rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które stanowią załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-12 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2014-06-12 Roger de Bazelaire Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(0-81) 462 56 00
Fax:(0-81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU