>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki BOGDANKA

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI LW BOGDANKA S.A. RAPORT BIEŻĄCY

BOGDANKA [LWB] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
21,90 PLN -1,79%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI LW BOGDANKA S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-27
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki LW BOGDANKA S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 27 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 r. Wypracowany przez Spółkę w roku 2012 zysk netto w wysokości 287.026.808,52 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów, dwadzieścia sześć tysięcy, osiemset osiem złotych 52/100) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podzielić w następujący sposób: 1. Kwotę 172.108.765,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa miliony, sto osiem tysięcy, siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 40/100) przeznaczyć na dywidendę, tj. 5,06 zł (słownie: pięć złotych 06/100) na jedną akcję. 2. Kwotę 114.918.043,12 zł (słownie: sto czternaście milionów, dziewięćset osiemnaście tysięcy, czterdzieści trzy złote 12/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki. Liczba akcji objętych dywidendą – 34 013 590 akcji. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło Dzień dywidendy na dzień 15 września 2013 oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2013 r. W związku z powyższym czas przypadający pomiędzy dniem dywidendy a dniem wypłaty dywidendy nie przekracza 15 dni roboczych i jest zgodny z pkt. 6 w rozdziale IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które stanowią załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r. Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 2
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-27 Zbigniew Stopa Prezes Zarządu
2013-06-27 Grzegorz Gawroński Prokurent
Nazwa jednostki:LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:LW BOGDANKA S.A.
Adres:Bogdanka, 21-013 Puchaczów
Telefon:(81) 462 56 00
Fax:(81) 462 56 17
Email:bogdanka@lw.com.pl
www:www.bogdanka.eu
NIP:713-000-57-84
REGON:430309210

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU