>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ASSECOPOL

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO POLAND S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ASSECOPOL [ACP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
69,40 PLN -0,14%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO POLAND S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-05-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 maja 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2013 i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia, zysk netto w wysokości 280.273.472,93 PLN (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote 93/100) podzielić w następujący sposób: 1/ kwotę 215.800.787,80 PLN (słownie: dwieście piętnaście milionów osiemset tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 80/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,60 PLN (słownie: dwa złote 60/100) na jedną akcję. 2/ kwotę 64.472.685,13 PLN (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie Spółki określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 21 maja 2014 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2014 roku. Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zobowiązują Uczestników Bezpośrednich (Biura Maklerskie) do przekazania Emitentowi, czyli Asseco Poland S.A., w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy "imiennej listy osób zagranicznych nie będących osobami fizycznymi, w tym również takich, które na podstawie właściwych przepisów prawa (…), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od przychodów z dywidend lub w stosunku do których stosuje się inną niż podstawowa stawkę tego podatku" wraz z dokumentami, potwierdzającymi możliwość nie pobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, tj. certyfikatami rezydencji podatkowej, a od 2011 r. oświadczeniami wynikającymi ze zmienionej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-12 Adam Góral Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednostki:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU