>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ASSECOPOL

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO POLAND S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ASSECOPOL [ACP] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
64,10 PLN   0,00%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO POLAND S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-04-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-25
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO POLAND
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 kwietnia 2013 r. uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2012 i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 §2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto w wysokości 323 689 245,41 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych 41/100) podzielić w następujący sposób: 1/ kwotę 200 030 730,23 PLN (słownie: dwieście milionów trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści złotych 23/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 2,41 PLN (słownie: dwa złote 41/100) na jedną akcję. 2/ kwotę 123 658 515,18 PLN (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset piętnaście złotych 18/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Walne Zgromadzenie Spółki ustala dzień dywidendy na dzień 20 maja 2013 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 4 czerwca 2013 roku. Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zobowiązują Uczestników Bezpośrednich (Biura Maklerskie) do przekazania Emitentowi w terminie czterech dni roboczych od daty ustalenia praw do dywidendy "imiennej listy osób zagranicznych nie będących osobami fizycznymi, w tym również takich, które na podstawie właściwych przepisów prawa (…), podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od dochodów z dywidend lub w stosunku do których stosuje się inną niż podstawowa stawkę tego podatku" wraz z dokumentami, potwierdzającymi możliwość nie pobrania podatku albo zastosowania stawki podatku innej niż podstawowa, tj. certyfikatami rezydencji podatkowej, a od 2011 r. oświadczeniami wynikającymi ze zmienionej ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-25 Adam Góral Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:ASSECO Poland SA
Nazwa skrócona jednostki:ASSECO POLAND
Adres:Olchowa 14, 35-322 Rzeszów
Telefon:17 888 55 55
Fax:17 888 55 50
Email:info@asseco.pl
www:www.asseco.pl
NIP:522-000-37-82
REGON:010334578

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU