>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ZYWIEC

DECYZJA ZARZĄDU GRUPY ŻYWIEC S.A. WS. WYPŁATY ZALICZKI DYWIDENDY ZA ROK 2013 RAPORT BIEŻĄCY

ZYWIEC [ZWC] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
478,00 PLN   0,00%

DECYZJA ZARZĄDU GRUPY ŻYWIEC S.A. WS. WYPŁATY ZALICZKI DYWIDENDY ZA ROK 2013

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-09-24
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-24
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Decyzja Zarządu Grupy Żywiec S.A. ws. wypłaty zaliczki dywidendy za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : Na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanawia o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 w kwocie 5,00 (słownie: pięć) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Zarząd Spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok wykazało zysk, a łączna kwota 51 356 685,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2012, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2013 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 13 września 2013 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 21 listopada 2013 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki). Rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 28 listopada 2013 roku (dzień wypłaty zaliczki). Decyzja Zarządu o wypłacie przedmiotowej zaliczki zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z art.349 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Mare Włoch Prokurent
Nazwa jednostki:GRUPA ŻYWIEC SA
Nazwa skrócona jednostki:ŻYWIEC
Adres:Browarna 88, 34-300 Żywiec
Telefon:033 861 24 51
Fax:033 861 46 14
Email:browary@grupazywiec.pl
www:www.grupazywiec.pl
NIP:553-000-72-19
REGON:070511111

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU