>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki TIM

WYPŁATA DYWIDENDY. RAPORT BIEŻĄCY

TIM [TIM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
13,90 PLN -6,08%

WYPŁATA DYWIDENDY.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-16
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-16
Skrócona nazwa emitenta
TIM
Temat
Wypłata dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach, działając na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż zgodnie z uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy podjętą w dniu 15.05.2013r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA, Akcjonariuszom TIM SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,12 zł ( słownie: dwanaście groszy ) brutto na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę w wysokości 2.663.904 PLN ( dwa miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 22.199.200 akcji. Dzień dywidendy ustalono na dzień 10 lipca 2013r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25 lipca 2013r. Wyznaczony termin wypłaty dywidendy jest zgodny z terminem zalecanym w pkt IV. 6 dokumentu Dobre praktyki spółek notowanych na GPW.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Nazwa jednostki:TIM SA
Nazwa skrócona jednostki:TIM
Adres:Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, 55-011 Siechnice
Telefon:(0-71) 37 61 621
Fax:(0-71) 37 61 620
Email:zarzad@tim.pl
www:www.tim.pl
NIP:897 000 96 78
REGON:930339253

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU