>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki POLNORD

WYROK NSA DOTYCZĄCY ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI POD DROGI PUBLICZNE RAPORT BIEŻĄCY

POLNORD [PND] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
3,53 PLN +0,00%

WYROK NSA DOTYCZĄCY ODSZKODOWANIA ZA DZIAŁKI POD DROGI PUBLICZNE

Raport bieżący

Data sporządzenia:2012-06-06
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-06
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Wyrok NSA dotyczący odszkodowania za działki pod drogi publiczne
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
POLNORD SA ("Spółka", "Polnord"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2011 z dnia 27.01.2011 r., nr 18/2011 z dnia 17.05.2011 r. oraz nr 29/2011 z dnia 29.06.2011 r. informuje, iż w dniu 05.06.2012 r. odbyło się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie ("NSA") w przedmiocie rozpatrzenia skargi wniesionej przez m.st. Warszawa w sprawie ustalenia prawa do odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego części działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. NSA oddalił skargę m.st. Warszawy w całości. Tym samym korzystny dla Spółki wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 21.12.2010 r., stał się prawomocny. NSA uznał za bezzasadne wszystkie zarzuty merytoryczne skargi m. st. Warszawy i tym samym potwierdził zasadność argumentacji Polnord w zakresie uprawnienia do żądania odszkodowania za działki. Wyrok dotyczy działek w odniesieniu, do których Polnord szacuje wartość roszczeń (bazując na niezależnych wycenach sporządzonych w oparciu o ceny transakcyjne na warszawskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Wilanów) na kwotę 222.000.000,- zł i którą to wierzytelność Spółka sprzedała do Polskiego Banku Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie ("PBP"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2011 w dniu 29.06.2011 r. Spółka przypomina, iż zgodnie z umową zawartą z PBP, Polnord spodziewa się otrzymania kolejnych rat ceny za sprzedaną wierzytelność, których wysokość i termin ściśle zależą od ostatecznego rozstrzygnięcia wysokości odszkodowania. W wyniku decyzji podziałowych analogicznych do tych, których dotyczy wyrok NSA, powstało znacznie więcej działek przeznaczonych na drogi publiczne niż tylko te, w stosunku do których roszczenia już zostały zbyte przez Spółkę. Wyrok NSA potwierdzający trafność stanowiska prawnego Polnord otwiera drogę do roszczeń (bazujących na niezależnych wycenach sporządzonych w oparciu o ceny transakcyjne na warszawskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Wilanów) na kwotę ok. 283.000.000,- zł. Ponadto, wyrok NSA oznacza uprawomocnienie się wyroku WSA, który stwierdził nieważność decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa i Wojewody Mazowieckiego. Stwierdzenie nieważności tych decyzji skutkuje również obowiązkiem zapłaty na rzecz Polnord dodatkowego odszkodowania w wysokości równej kwocie odsetek ustawowych liczonych od dnia, w którym kwestie objęte wyrokiem NSA powinny zostać uregulowane zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, do dnia kiedy zostaną uregulowane. Na dzień 06.06.2012 r. Spółka szacuje kwotę odszkodowania na co najmniej 63,2 mln zł i kwota rośnie o około 80.000,- zł dziennie. Powyższy wyrok jest ostateczny i nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-06 Bartosz Puzdrowski Prezes Zarządu
2012-06-06 Piotr Wesołowski Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:POLNORD SA
Nazwa skrócona jednostki:POLNORD
Adres:Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
Telefon:058 628 89 50
Fax:058 628 89 60
Email:polnord@polnord.pl
www:polnord.pl
NIP:5830006767
REGON:000742457

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU