>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki NEWAG

INFORMACJA O UCHWALENIU WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NEWAG S.A. Z DNIA 17.06.2014 RAPORT BIEŻĄCY

NEWAG [NWG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
26,60 PLN -2,56%

INFORMACJA O UCHWALENIU WYPŁATY DYWIDENDY PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY NEWAG S.A. Z DNIA 17.06.2014

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Informacja o uchwaleniu wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NEWAG S.A. z dnia 17.06.2014
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17.06.2014 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2013 rok, w której przewidziano wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zgodnie z treścią uchwały nr 5 WZA: 1. na wypłatę dywidendy za rok 2013 przeznaczono kwotę 20.250.000,- /dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych, co stanowi 0,45 /czterdzieści pięć/ groszy na jedną akcję, 2. w dywidendzie uczestniczyć będą wszystkie akcje Spółki (45.000.000 akcji), 3. do otrzymania dywidendy będą uprawnieniu akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 17 września 2014 roku ("dzień dywidendy"), 4. termin wypłaty dywidendy ustalono na 2 października 2014 roku. Podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-17 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2014-06-17 Bogdan Borek Członek Zarządu
Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretariat@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU