>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki IALBGR

OGŁOSZENIE OFERTY ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

IALBGR [IAG] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
0,32 PLN -8,05%

OGŁOSZENIE OFERTY ZAKUPU AKCJI WŁASNYCH

Raport bieżący z plikiem

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2017
Data sporządzenia:2017-03-17
Skrócona nazwa emitenta
iALBATROS GROUP SA
Temat
Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 10 marca 2017 roku, Zarząd spółki iAlbatros Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ), informuje o ogłoszeniu oferty zakupu zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLADVPL00029 Spółki ( Akcje Własne ) przez Spółkę ( Oferta ).

Zgodnie z Ofertą:

- Akcje Własne są nabywane w celu ich umorzenia;
- Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 20.03.2017 r., a zakończy w dniu 24.03.2017 r.;
- Przedmiotem Oferty jest 2 455 559 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych, które na dzień ogłoszenia Oferty stanowią nie więcej niż 21,104423% kapitału zakładowego Spółki, a wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę stanowią nie więcej niż 33,00% kapitału zakładowego Spółki;
- Oferowana cena zakupu Akcji Własnych wynosi: 59,05 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych pięć groszy);
- W przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży Akcji Własnych składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na Ofertę będzie wyższa niż 2 455 559 (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) Akcji Własnych, zostanie dokonana redukcja, na zasadach określonych w Ofercie;
- Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji Własnych to 28.03.2017 r., niniejszy termin jest podyktowany rozpoczęciem okresu zamkniętego, który rozpoczyna się 29 marca 2017 r. a kończy wraz z publikacją raportu za I kwartał 2017 r., w dniu 30 maja 2017 r;
- Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków własnych Spółki w szczególności uzyskanych w wyniku sprzedaży spółki pośrednio zależnej iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie;
- Oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zmianami). W szczególności, do Oferty nie mają zastosowania art. 77 oraz 79 tej ustawy. Oferta nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 380). Spółka ogłosiła skup Akcji Własnych w formie Oferty, mając na uwadze publiczny status Spółki oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki.

Treść Oferty stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Załączony dokument Oferty nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. W sprawach związanych z Ofertą, inwestorzy powinni skorzystać z porady doradców inwestycyjnych, prawnych i podatkowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
Oferta zakupu akcji iALBATROS GROUP SA.pdfOferta zakupu akcji iALBATROS GROUP S.A.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-17Grzegorz KiczmachowskiPrezes ZarząduGrzegorz Kiczmachowski
2017-03-17Tadeusz BieniakCzłonek ZarząduTadeusz Bieniak
Nazwa jednostki:iALBATROS GROUP S.A.
Nazwa skrócona jednostki:iALBATROS GROUP SA
Adres:Aleje Jerozolimskie 180, 02 - 486 Warszawa
Telefon:+48 22 380 47 48
Fax:+48 22 380 47 38
Email:ir@ialbatros.com
www:www.ialbatros.com
NIP:583-26-22-565
REGON:191845930

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU