>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki HORTICO

UCHWAŁA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

HORTICO [HOR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

NewConnect, akcje
2,80 PLN -7,28%

UCHWAŁA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-07-01
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HORTICO S.A.
Temat
Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. (dalej: "Spółka) informuje, że 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 rok, w której postanawia, że kwota 782 886,30 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 30/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 zł (siedem groszy) brutto na jedną akcję. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 11 lipca 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 28 lipca 2014 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 184 090.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-01 Paweł Kolasa Prezes Zarządu Paweł Kolasa
Nazwa jednostki:HORTICO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:HORTICO S.A.
Adres:Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław
Telefon:+48 (71) 364 03 50
Fax:+48 (71) 364 58 14

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU