>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki FERRO

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWZ FERRO SA W DNIU 05 CZERWCA 2014R. RAPORT BIEŻĄCY

FERRO [FRO] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,05 PLN -2,31%

UCHWAŁA O WYPŁACIE DYWIDENDY PODJĘTA PRZEZ ZWZ FERRO SA W DNIU 05 CZERWCA 2014R.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-06
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez ZWZ FERRO SA w dniu 05 czerwca 2014r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom FERRO S.A. łączną kwotę 21.196.797zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) w tym - zysk netto FERRO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie 8.802.423,07zł (ośmiu milionów ośmiuset dwóch tysięcy czterystu dwudziestu trzech złotych siedmiu groszy) oraz - część kapitału zapasowego FERRO S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12.394.373,93zł (dwunastu milionów trzystu dziewięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu siedemdziesięciu trzech złotych dziewięćdziesięciu trzech groszy), tj. 1 zł (jeden złotych) na każdą akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie ustaliło (1) dzień dywidendy na 1 lipca 2014 rok, (2) następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 8.478.718,80zł (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych osiemdziesiąt groszy) tj. 0,40zł (zero złotych czterdzieści groszy) na jedną akcję na dzień 17 lipca 2014 r., - kwoty 12.718.078,20zł (dwanaście milionów siedemset osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy), tj. 0,60zł (zero złotych sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję na dzień 18 listopada 2014 r. Zgodnie z §38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-06 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-06-06 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:FERRO S.A.
Adres:Przemysłowa 7, 32-050 Skawina
Telefon:+48 12 2562150
Fax:+ 48 12 2767607
www:www.ferro.pl
NIP:944-20-51-648
REGON:356375388

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU