>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki COMARCH

UCHWAŁA WZA COMARCH SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

COMARCH [CMR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
194,00 PLN +0,26%

UCHWAŁA WZA COMARCH SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-26
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2013 - 31.12.2013. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 zysk netto w kwocie 45.584.120,35 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia złotych i trzydzieści pięć groszy) zostaje podzielony w ten sposób, że: 1. Kwota 12.188.385 zł (słownie: dwanaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych) zostanie wypłacona w formie dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 31 lipca 2014 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8.125.590 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 18 sierpnia 2014 roku. 2. Pozostała część zysku netto w kwocie 33.395.735,35 (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych i trzydzieści pięć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-26 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2014-06-26 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:COMARCH SA
Nazwa skrócona jednostki:COMARCH
Adres:Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Telefon:012 646 10 00
Fax:012 646 11 00
Email:investor@comarch.pl
www:www.comarch.pl
NIP:677-00-65-406
REGON:350527377

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU