>> Sprawdź ofertę strefy premium ATTrader.pl - skanery, dane, wskaźniki, dywergencje, alerty mailowe, gorące spółki, komunikaty i wiele więcej

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki COMARCH

UCHWAŁA WZA COMARCH SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

COMARCH [CMR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
194,00 PLN +0,26%

UCHWAŁA WZA COMARCH SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-26
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-26
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z &38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Comarch S.A. informuje, iż w dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 9 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2012 - 31.12.2012. Walne Zgromadzenie postanowiło, że wypracowany w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 zysk netto w kwocie 41 603 839,89 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć i 89/100) zostaje podzielony w ten sposób, że: 1. część zysku netto w kwocie 12 077 455,50 zł (słownie: dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych i 50/100) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. Dywidendę w kwocie 1 zł 50 gr za jedną akcję otrzymają osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 1 sierpnia 2013 roku (dzień dywidendy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 051 637 sztuk. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 19 sierpnia 2013 roku. 2. pozostała część zysku netto w kwocie 29 526 384,39 zł (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i 39/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-26 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2013-06-26 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:COMARCH SA
Nazwa skrócona jednostki:COMARCH
Adres:Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków
Telefon:012 646 10 00
Fax:012 646 11 00
Email:investor@comarch.pl
www:www.comarch.pl
NIP:677-00-65-406
REGON:350527377

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU