>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki TAURONPE

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ RAPORT BIEŻĄCY

TAURONPE [TPE] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
1,44 PLN +2,94%

WYPŁATA DYWIDENDY PRZEZ SPÓŁKĘ

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-16
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-16
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wypłata dywidendy przez Spółkę
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 16 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku netto za rok obrotowy 2012 kwotę 350.509.878,80 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów pięćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 80/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). Łączna ilość akcji objętych dywidendą wynosi 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje. Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło termin prawa do dywidendy na dzień 3 czerwca 2013 r. (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2013 r. (dzień wypłaty dywidendy). Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-16 Dariusz Lubera Prezes Zarządu
2013-05-16 Krzysztof Zawadzki Wiceprezes Zarządu
Nazwa jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Adres:Ściegiennego 3, 40-114 Katowice
Telefon:(32) 744 27 04
Fax:(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
Email:sekretariat@tauron-pe.pl
www:www.tauron-pe.pl
NIP:9542583988
REGON:240524697

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU