wykres
wykres
wykres
wykres

>> Sprawdź nowe darmowe narzędzie do analizy technicznej w StockWatch.pl
>> Działa w każdej przeglądarce

Symbol:
Zaloguj | Obserwowane | Alerty | Skaner | Abonament
ATTrader.pl · Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu

1. Preambuła

 1. ATTrader.pl jest internetowym serwisem informacyjnym dotyczącym polskiego rynku regulowanego akcji spółek znajdujących się w obrocie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, nie ograniczonym co do tematyki.
 2. Domena, znak towarowy, tytuł prasowy, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, grafika oraz teksty autorskie należą do Community Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bolesława Lemianowskiego 8/8, 02-943 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem 0000337790, posiadająca NIP 5242689019 i REGON 142026647, z kapitałem zakładowym 5000,- zł opłaconym w całości. Email kontaktowy: biuro@e-community.pl Telefon kontaktowy: +48 22 201 90 62 w dni powszednie w godz. 9:00-17:00
 3. Płatności obsługuje spółka akcyjna PayU. Dostępne są następujące sposoby płatności: karta płatnicza, przelew bankowy.
 4. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu ATTrader.pl przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
 5. Korzystanie z serwisu nie odbiega od standardu spotykanego powszechnie w internecie. Na serwerach zgromadzone są zasoby treściowe pogrupowane według tematyki, które są wysyłane maszynowo na każdorazowe indywidualne życzenie użytkownika, wyrażone przez kliknięcie w link odsyłający do podstrony zawierającej żądane treści. Zasoby treściowe są rozbudowywane i aktualizowane zarówno automatycznie, przez mechanizmy pobierające je z zewnętrznych źródeł, jak i przez pracowników Community.
 6. Dodatkową formą komunikacji są newslettery, zawierające treść redakcyjną ogólną (kierowaną do wszystkich odbiorców newslettera) oraz treść spersonalizowaną (kierowaną do każdego z użytkowników osobno i zależną od ustawień dokonanych przez niego w profilu).

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

 1. Z chwilą wpisania przez użytkownika do przeglądarki internetowej adresu dowolnej podstrony serwisu ATTrader.pl i następnie wyświetlenia jej treści, zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a Community Sp. z o.o. umowa o świadczenie usług informacyjnych o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.
 2. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego.

3. Rejestracja, utrzymywanie i usunięcie profilu użytkownika

 1. Rejestracja w serwisie jest wymagana tylko w celu personalizacji treści dla własnych potrzeb, wystawiania ocen i zamieszczania komentarzy, aby możliwe było ich powiązanie z profilem użytkownika, od którego pochodzą.
 2. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj". Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych osobowych do celów realizacji umowy.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza serwis weryfikuje poprawność techniczną podanych danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go emailem na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w ten link tworzony jest profil użytkownika dostępne od tej chwili poprzez podany wcześniej pseudonim i hasło.
 4. W profilu utrzymywane są tylko dane wprowadzone przez użytkownika, oraz przejawy jego świadomej aktywności w serwisie takie jak np. liczba wystawionych ocen oraz lista obserwowanych spółek.
 5. Użytkownik może mieć tylko jeden profil. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim.
 6. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika wyrażone na piśmie, bez podania przyczyny. Usunięty profil z przyczyn technicznych nie może zostać przywrócony.
 7. Profil może zostać zablokowany lub usunięty przez redakcję serwisu w razie stwierdzenia łamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu ATTrader.pl w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko.
 2. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i niniejszym regulaminem. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich.
 4. W szczególności zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, wywyższanie się, poniżanie innych, perswazja, przejawy rasizmu, seksizmu, zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych.
 5. Zabronione jest umieszczanie, bez uprzedniej pisemnej zgody Community Sp. z o.o., wypowiedzi zawierających linki do komercyjnych stron www oraz treści reklamowe.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczania treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw wydawcy ATTrader.pl, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z regulaminem.
 7. Użytkownicy zamieszczający własne treści w ATTrader.pl wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Community Sp. z o.o. i jednocześnie upoważniają redakcję Community Sp. z o.o. do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.
 8. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania.

5. Prawa i obowiązki ATTrader.pl

 1. Wydawca dokłada wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne.
 2. W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, ATTrader.pl podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Serwis podkreśla, że jest jednym z wielu nieoficjalnych serwisów opisujących rynki papierów wartościowych.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Serwis nie posiada żadnej linii programowej, politycznej ani biznesowej. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w niniejszym serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem zdania ich autorów. Wszelkie publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika.
 3. Wydawca ani redakcja ATTrader.pl nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych.
 4. Ze względu na techniczne ograniczenia wydawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie niniejszego serwisu nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników.
 6. Wydawca nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym regulaminem.

7. Prawa autorskie

 1. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy prawo autorskie. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, a także sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz Community Sp. z o.o., chyba że zaznaczono inaczej.
 2. Autorskie rozwiązania zawarte w serwisie są zgłoszone do ochrony patentowej.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione.
 5. Serwis szczególnie wspiera komunikację społecznościową pomiędzy użytkownikami. Służą do tego zarówno narzędzia bezpośredniej dyskusji takie jak czaty i forum, jak i mechanizmy zbierania ocen i komentarzy do poszczególnych spółek i artykułów, które po przesłaniu na serwis są publikowane w ich kontekście.
 6. Użytkownicy zamieszczający własne treści w serwisie wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku w ramach korzystania z serwisu, a jednocześnie upoważniają redakcję ATTrader.pl do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.

8. Komunikacja i reklama

 1. W serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe, bezpośrednio lub poprzez adserwer, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Przekaz reklamowy w żadnym razie nie może utrudniać korzystania z serwisu, ani co do ilości, intensywności, ani formy przekazu.
 2. Wydawca ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach.
 3. ATTrader.pl nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam.
 4. Redakcja aktywnie korzysta z prawa do odmowy publikacji reklam, które uważa za sprzeczne z charakterem niniejszego serwisu.
 5. Wydawca sporadycznie wykorzystuje emaile użytkowników: do kontaktu w sprawach technicznych oraz powiadomień o nowych funkcjach.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Serwis respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. W procesie rejestracji i użytkowania serwisu nie są zbierane dodatkowe dane osobowe, a jedynie te niezbędnie konieczne do personalizacji serwisu, czyli dostosowania jego działania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Są to: adres email służący do potwierdzenia rejestracji oraz odzyskania zapomnianego hasła, samodzielnie wybrany pseudonim oraz hasło.
 2. W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwalają na jego identyfikację i automatyczne zalogowanie.
 3. Nie są zbierane informacje o zachowaniach użytkowników w ramach normalnego korzystania z serwisu. Nie są gromadzone logi. Dla własnych potrzeb i wyłącznie w celu rozwoju serwisu zgodnego z potrzebami użytkowników, redakcja korzysta z zewnętrznych statystyk ruchu.

10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 2. Wydawca ATTrader.pl zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie.
 3. Szczegółowe warunki dostępu do płatnych usług określa załącznik do Regulaminu, dostępny przed wysłaniem zamówienia na dostęp poprzez podstronę Profilu.
 4. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby wydawcy serwisu. 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

 1. Niniejszy załącznik określa zasady korzystania przez Użytkowników z odpłatnej części serwisu ATTrader.pl.
 2. Usługi odpłatne świadczone są tylko osobom pełnoletnim.
 3. Dostęp do odpłatnej części serwisu jest możliwy po zarejestrowaniu się w serwisie i opłaceniu abonamentu.
 4. Dostęp do odpłatnej części serwisu jest możliwy dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie, którzy zawarli z Community Sp. z o.o. umowę o dostęp do odpłatnej części serwisu na czas określony i w tym celu:
  1. oprócz danych niezbędnych do rejestracji w nieodpłatnej części serwisu wypełnili formularz dostępu do płatnej części serwisu podając prawdziwe dane oraz zaakceptowali warunki dostępu do usługi, na potwierdzenie czego zaznaczyli w formularzu pole oznaczające akceptację treści niniejszego regulaminu,
  2. uiścili opłatę za prawo dostępu do odpłatnej części serwisu na czas określony,
  3. zostali zarejestrowani przez Community Sp. z o.o. jako uprawnieni do dostępu do odpłatnej części serwisu na czas określony.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z odpłatnej części serwisu Community Sp. z o.o. w nieograniczonym zakresie podczas trwania abonamentu, na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniania informacji uzyskanych za pomocą odpłatnej wersji serwisu w żadnej formie.
 6. Użytkownik nie ma prawa udostępniać loginu oraz hasła osobom trzecim.
 7. Serwis zapisuje numery IP (numery pozwalające zlokalizować komputer w sieci) komputerów Użytkowników. Numery te nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem żądania uprawnionych organów policji oraz innych służb.
 8. Serwis przetwarza tylko dane osobowe Użytkowników, którzy udostępnili je do celów wystawienia faktury. Dane są przetwarzane są na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 9. Użytkownik ma obowiązek wpisania prawidłowych i prawdziwych danych służących do wystawienia faktury VAT. Wpisanie nieprawdziwych danych i tym samym naruszenie postanowień Regulaminu upoważnia Community Sp. z o.o. do zablokowania i zaprzestania kontynuacji Usług. Jeżeli fakt wpisania nieprawdziwych danych zostanie ujawniony po uiszczeniu opłaty abonamentowej, w takiej sytuacji Community Sp. z o.o. nie będzie miał obowiązku zwracać Użytkownikowi uiszczonej opłaty abonamentowej za okres, w którym Usługi nie będą wykonywane.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizowania danych Użytkownika w ramach swojego konta oraz pisemnego informowania Community Sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych dotyczących płatnika i odbiorcy faktur VAT, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich wystąpienia. W przypadku nie wypełnienia przez Użytkownika tego zobowiązania, przyjmuje się, że faktura została wystawiona prawidłowo.
 11. Dane Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Community Sp. z o.o. w siedzibie spółki. Community Sp. z o.o. może sporządzać zestawienia danych dla celów statystycznych, które mogą być przekazywane osobom trzecim. Zestawienia zbiorcze nie ujawniają danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację Użytkowników.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych udostępnionych serwisowi i oświadcza, że informacje i oferty wysłane na podstawie tych danych nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późniejszymi zmianami) ani Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204 z późniejszymi zmianami).
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, nanoszenia korekt i aktualizacji oraz domagania się ich usunięcia z bazy danych Community Sp. z o.o.
 14. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z systemu serwisu i wypowiedzeniem umowy, bez prawa do zwrotu wniesionych opłat w całości lub części. Usunięte dane nie mogą być przywrócone.
 15. Community Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesłania na adres Użytkownika informacji, które mogą nosić charakter reklamowy, a które mogą pochodzić od innych podmiotów, jednak bez udostępnienia tym podmiotom danych Użytkownika.
 16. W celu wyświetlania reklam w trakcie wizyty Użytkownika w serwisie Community Sp. z o.o. korzysta z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z wizytami Użytkownika w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Community Sp. z o.o. na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym, informacji dotyczących niniejszego Regulaminu i cennika, a także innych informacji związanych z działalnością prowadzoną przez Community Sp. z o.o.
 18. Uzyskując dostęp do płatnej części serwisu Użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych usług (dalej „Usługa") polegających w szczególności na:
  1. Zbiorczych prezentacjach treści obecnych w bezpłatnej części serwisu, to jest danych rozpowszechnianych oficjalnie przez spółki do wiadomości publicznej, w formie graficzno-tekstowej, w postaci zestawień widocznych na ekranie zawierających poszczególne dane dotyczące poszczególnych spółek, możliwych do uszeregowania i pogrupowania,
  2. Umożliwieniu przeniesienia wyświetlonych danych na komputer użytkownika w formie tabelarycznej za pośrednictwem schowka lub pliku o wybranym przez użytkownika formacie z możliwych do wybrania, z zachowaniem treści tekstowej,
  3. Udostępnieniu kanału komunikacji dwukierunkowej w czasie rzeczywistym z innymi użytkownikami płatnego serwisu, tak zwanego czatu, zawierającego wpisy aktualnie dokonane przez użytkowników mających do niego dostęp, o ile takowe zostały dokonane,
  4. Umożliwieniu wyrażenia zgody na automatyczne wysyłanie przez serwer na domyślny dla użytkownika adres poczty elektronicznej, zestawień i przeglądu niektórych danych dotyczących spółek wskazanych przez użytkownika, w ramach możliwości czasowych, pojemnościowych i wydajnościowych serwera,
  5. Innych funkcjach, których aktualna lista zamieszczona jest w serwisie i może ulegać zmianie w związku z rozwojem i modyfikacją serwisu, podobnie jak zakres poszczególnych funkcji wchodzących w skład Usługi.
 19. Umowę o dostęp do odpłatnej części serwisu uważa się za zawartą w chwili dokonania przez użytkownika zapłaty opłaty abonamentowej. Umowa ta jest umową na czas określony, tj. czas od dnia uznania rachunku Community Sp. z o.o. opłatą abonamentową do chwili upływu okresu abonamentu, na jaki została opłacona usługa.
 20. Community Sp. z o.o. oferuje Użytkownikom następujące abonamenty:
  1. dzienny (1 dzień),
  2. 2-tygodniowy (14 dni)
  3. 1-miesięczny (30 dni)
  4. 3-miesięczny (91 dni)
  5. 6-miesięczny (182 dni)
  6. 12-miesięczny (365 dni)
  7. 24-miesięczny (730 dni)
 21. Wysokość opłat abonamentowych jest określona w aktualnie obowiązującym cenniku Community Sp. z o.o. publikowanym na podstronie służącej do zamawiania abonamentu.
 22. Dostęp do odpłatnej części serwisu jest udostępniany w momencie otrzymania przez Community Sp. z o.o. elektronicznej autoryzacji z serwisu Płatności.pl pośredniczącego w obsłudze opłat. W wypadku gdy serwis pośredniczący z jakiegokolwiek powodu wycofa autoryzację, opłata zostanie potraktowana jako nie dokonana, dostęp zostanie odebrany.
 23. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy, zatem nie przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
 24. Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty abonamentu za Usługę, Community Sp. z o.o. wystawi paragon sprzedaży detalicznej, lub fakturę VAT po uprzednim wskazaniu przez Użytkownika kompletnych danych podmiotu gospodarczego, będącego zamawiającym Usługę. Użytkownik upoważnia Community Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu za świadczone Usługi.
 25. Po zapłaceniu za Usługę nie jest możliwa zmiana formy wystawionego dokumentu handlowego, ani zmiana danych podmiotu, dla którego został ten dokument wystawiony.
 26. Umowa wygasa z chwilą upływu okresu, na jaki Użytkownik opłacił Abonament.
 27. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz Załącznika nr 1. W szczególności za naruszenie skutkujące wygaśnięciem umowy uznaje się naruszenia pkt. 19 powyżej. W przypadku stwierdzenia naruszenia skutkującego rozwiązaniem umowy Community Sp. z o.o. uprawniony jest do natychmiastowego zablokowania konta użytkownika.
 28. Wykorzystywanie przez Użytkownika oraz osoby trzecie treści i materiałów zawartych lub uzyskanych w ramach usług świadczonych przez Community Sp. z o.o. do celów innych niż użytek własny jest zabronione. Zabronione jest w szczególności kopiowanie ich części lub całości, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie treści serwisu do celów komercyjnych.
 29. Żaden materiał zawarty na stronach serwisu oraz dostępny w inny sposób za jej pomocą, czy to zamówiony czy to pobrany lub otrzymany przez Użytkownika pocztą elektroniczną nie stanowi oferty kupna ani sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług inwestycyjnych. Community Sp. z o.o. nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
 30. Wszystkie dane znajdujące się w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł i zostały upublicznione przez Emitentów, czyli spółki giełdowe, w celu rozpowszechnienia w ramach komunikacji z rynkiem.
 31. Wszelkie przeliczenia, kalkulacje, wskaźniki, rankingi, zestawienia, wartości średnie i inne są obliczane przez automatyczny mechanizm serwisu, jednakowy dla wszystkich spółek i każdej z osobna, i bazują na danych finansowych upublicznionych przez Emitentów w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych, i zakłada się, że dane te są prawidłowe, kompletne i prawdziwe. Serwis nie odpowiada za poprawność wskaźników, kalkulacji i innych przetworzeń bazujących na danych błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych przekazanych przez Emitentów do publicznej wiadomości.
Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU
False