ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PZU

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK RAPORT BIEŻĄCY

PZU [PZU] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
44,59 PLN +0,81%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2013 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-17
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2013 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4.663.024.200,00 złotych (słownie: cztery miliardy sześćset sześćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych), tj. 54,00 złote (słownie: pięćdziesiąt cztery złote) na jedną akcję. Zważywszy na wypłatę w dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1.727.046.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych) tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wynosi 2.935.978.200,00 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), tj. 34,00 zł (słownie: trzydzieści cztery złote) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 86 352 300. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty pozostałej do wypłaty części dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku został ustalony na dzień 17 września 2014 roku. Ustalono następujące terminy wypłat pozostałej do wypłaty części ww. dywidendy: 1) kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 8 października 2014 roku; 2) kwota 1.467.989.100,00 zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych), tj. 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych) na jedną akcję w dniu 15 stycznia 2015 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-17 Marcin Góral Dyrektor Biura Compliance
Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 38 86
Fax:(22) 582 25 57
Email:oi.pzu@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU
Przez minut masz dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu ATTrader.pl Jeśli chcesz korzystać z naszych narzędzi, wybierz odpowiedni abonament wchodząc na ten link lub z zakładki "Abonament i usługi" w swoim profilu.