>> Sprawdź nową podstronę z narzędziem do analizy technicznej w ATTrader.pl

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PZU

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK RAPORT BIEŻĄCY

PZU [PZU] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
44,59 PLN +0,81%

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PZU SA W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY ZA 2012 ROK

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-23
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 23 maja 2013 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2.564.663.310,00 złotych (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć złotych), co stanowi 29,70 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 86 352 300. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku ustala się na 23 sierpnia 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 12 września 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-23 Tomasz Tarkowski Członek Zarządu
2013-05-23 Ryszard Trepczyński Członek Zarządu
Nazwa jednostki:POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:PZU SA
Adres:al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Telefon:(22) 582 38 86
Fax:(22) 582 25 57
Email:oi.pzu@pzu.pl
www:www.pzu.pl
NIP:526-025-10-49
REGON:010001345

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU