ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki PKOBP

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

PKOBP [PKO] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
42,59 PLN -1,30%

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO

formularz raportu rocznego

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-03-04
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA)Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-515WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PUŁAWSKA15
(ulica)(numer)
521-91-82521-91-83
(telefon)(fax)
www.pkobp.pl
(e-mail)(www)
525-000-77-38016298263
(NIP)(REGON)
KPMG Audyt Sp z o.o. sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
2018201720182017
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEmln złmln złmln EURmln EUR
Wynik z tytułu odsetek 8 490 7 901 1 990 1 861
Wynik z tytułu prowizji i opłat 2 482 2 687 582 633
Wynik z działalności operacyjnej 4 471 3 785 1 048 892
Zysk brutto 4 471 3 785 1 048 892
Zysk netto 3 335 2 774 782 654
Zysk na jedną akcję - podstawowy z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,67 2,22 0,63 0,52
Zysk na jedną akcję - rozwodniony z zysku za okres (w PLN/EUR) 2,67 2,22 0,63 0,52
Dochody całkowite netto 3 760 3 397 881 800
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 001 22 871 3 516 5 388
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 320) (6 502) (1 247) (1 532)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 198) (11 396) (515) (2 685)
Przepływy pieniężne netto 7 483 4 973 1 754 1 172
Suma aktywów 300 413 277 784 69 863 66 600
Kapitał własny ogółem 38 360 35 987 8 921 8 628
Kapitał zakładowy 1 250 1 250 291 300
Liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 30,69 28,79 7,14 6,90
Rozwodniona liczba akcji (w mln) 1 250 1 250 1 250 1 250
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 30,69 28,79 7,14 6,90
Łączny współczynnik kapitałowy21,33%19,59%21,33%19,59%
Kapitał Tier 1 35 070 32 597 8 156 7 815
Kapitał Tier 2 2 700 1 700 628 408Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR według
następujących kursów


31.12.2018


31.12.2017
średnia kursów NBP na koniec miesięcznych okresów(pozycje
rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i
sprawozdania z przepływów pieniężnych)


               4,2669


               4,2447
kurs średni NBP na dzień(pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej)


              4,3000


              4,1709

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA
Sprawozdanie Zarządu z działalności.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu
Pismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfPismo Prezesa PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska.pdfSprawozdanie finansowe PKO Banku Polskiego SA - wersja angielska
Sprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności - wersja angielska
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku - wersja angielska.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Banku - wersja angielska
Ocena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań - wersja angielska.pdfOcena Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotycząca sprawozdań- wersja angielska
Oświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Poskiego SA dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego SA dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Zbigniew JagiełłoPrezes Zarządu
2019-02-28Rafał AntczakWiceprezes Zarządu
2019-02-28Rafał KozłowskiWiceprezes Zarządu
2019-02-28Maks KraczkowskiWiceprezes Zarządu
2019-02-28Mieczysław KrólWiceprezes Zarządu
2019-02-28Adam MarciniakWiceprezes Zarządu
2019-02-28Piotr MazurWiceprezes Zarządu
2019-02-28Jakub PapierskiWiceprezes Zarządu
2019-02-28Jan Emeryk RościszewskiWiceprezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-28Danuta SzymańskaDyrektor Departamentu Rachunkowości i Podatków
Nazwa jednostki:POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Nazwa skrócona jednostki:PKOBP (PKO BP SA)
Adres:PUŁAWSKA 15, 02-515 WARSZAWA
Telefon:521-91-82
Fax:521-91-83
www:www.pkobp.pl
NIP:525-000-77-38
REGON:016298263

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Trend PayU