>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki ASSECOBS

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

ASSECOBS [ABS] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
36,60 PLN +2,23%

PODJĘCIE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYPŁATY DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-15
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2014 r. uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki postanowiło: Zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013 w wysokości 26 828 702,52 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób: 1) część zysku netto za 2013 rok w kwocie 26 734 554,40 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przeznaczyć do podziału miedzy Akcjonariuszy, tj. wypłacić dywidendę w kwocie po 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2) pozostałą część zysku netto za 2013 rok w kwocie 94 148,12 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści osiem złotych dwanaście groszy) przekazać na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. ustaliło dzień dywidendy na dzień 14 maja 2014 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2014 roku. Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2014-04-15 Mariusz Lizon Członek Zarządu
Nazwa jednostki:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Adres:Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin
www:www.assecobs.pl
NIP:522-26-12-717
REGON:017293003

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU