>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki RONSON

WYPŁATA DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

RONSON [RON] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
0,82 PLN +0,61%

WYPŁATA DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-28
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-28
Skrócona nazwa emitenta
RONSON EUROPE N.V.
Temat
Wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie", "ZWZA"), które odbyło się 27 czerwca 2013r., podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2012 oraz w sprawie ustalenia dnia i terminu wypłaty dywidendy. Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło propozycję Zarządu opublikowaną w Raporcie Bieżącym nr 4/2013 i postanowiło przeznaczyć część zysku netto Spółki wypracowanego w 2012r. w kwocie 8.170.800 PLN na wypłatę dywidendy w gotówce, w wysokości 0,03 zł na każdą akcję. Wszystkie akcje Spółki w liczbie 272 360 000 objęte są dywidendą. Dzień dywidendy został ustalony na 1 sierpnia 2013r. a dzień wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013. Ponadto pozostała część zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2012 w kwocie 23.484.200 PLN zostanie przeznaczona na zasilenie kapitałów rezerwowych. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-28 Tomasz Łapiński Członek Zarządu
Nazwa jednostki:RONSON EUROPE N.V.
Nazwa skrócona jednostki:RONSON EUROPE N.V.
Adres:Weena 210-212, 3012NJ Rotterdam
Telefon:+ 48 22 823 97 98
Fax:+48 22 823 97 99
Email:mpilich@ronson.pl
www:www.ronson.pl
NIP:NL8181.32.061
REGON:024416758

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU