ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki OPTEAM

PODJĘCIE PRZEZ ZWZA OPTEAM S.A. DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2013. RAPORT BIEŻĄCY

OPTEAM [OPM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
24,00 PLN +0,84%

PODJĘCIE PRZEZ ZWZA OPTEAM S.A. DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2013.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-06-12
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-12
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Podjęcie przez ZWZA OPTeam S.A. decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2013.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 802 963,26 zł (słownie: osiemset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia sześć groszy) tj. 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych OPTeam S.A. Liczba wszystkich akcji Spółki objętych dywidendą wynosi: 7299666. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. ustaliło następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy: - dzień prawa do dywidendy został ustalony się na datę 01 lipca 2014 roku, - dzień wypłaty dywidendy został ustalony na datę 17 lipca 2014 r. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-12 Wacław Szary Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:OPTEAM S.A.
Adres:Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
Telefon:17 867 21 00
Fax:17 852 01 38
www:www.opteam.pl
NIP:813-033-45-31
REGON:008033000

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU
Przez minut masz dostęp do pełnej funkcjonalności serwisu ATTrader.pl Jeśli chcesz korzystać z naszych narzędzi, wybierz odpowiedni abonament wchodząc na ten link lub z zakładki "Abonament i usługi" w swoim profilu.