>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki OPTEAM

PODJĘCIE DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2012. RAPORT BIEŻĄCY

OPTEAM [OPM] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
24,00 PLN +0,84%

PODJĘCIE DECYZJI O WYPŁACIE DYWIDENDY ZA ROK OBROTOWY 2012.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-06-14
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-14
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 czerwca 2013 r, podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok obrotowy 2012. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło dokonać wypłaty dywidendy w kwocie 584.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych zero groszy) to jest w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję. Liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 7.300.000. Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. ustaliło następujące terminy dotyczące wypłaty dywidendy: - dzień prawa do dywidendy został ustalony się na datę 28 czerwca 2013 roku, - dzień wypłaty dywidendy został ustalony na datę 12 lipca 2013 r. Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-14 Andrzej Pelczar Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:OPTEAM S.A.
Adres:Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
Telefon:17 867 21 00
Fax:17 852 01 38
www:www.opteam.pl
NIP:813-033-45-31
REGON:008033000

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU