>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki MILLENNIUM

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY BANKU. RAPORT BIEŻĄCY

MILLENNIUM [MIL] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
3,21 PLN +0,31%

INFORMACJA DOTYCZĄCA DYWIDENDY DLA AKCJONARIUSZY BANKU.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-10
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Informacja dotycząca dywidendy dla akcjonariuszy Banku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że zgodnie z powziętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku ("Walne Zgromadzenie") w dniu 10 kwietnia 2014 r. uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć z zysku netto wypracowanego w 2013 r. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwotę w wysokości 266.885.690,94 zł., co daje wartość dywidendy na jedną akcję w wysokości 0,22 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 7 maja 2014 r., zaś termin wypłaty dywidendy Walne Zgromadzenie ustaliło na dzień 21 maja 2014 r. Liczba akcji Banku objętych dywidendą wynosi 1.213.116.777. PODSTAWA PRAWNA: par. 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Banku Julianna Boniuk-Gorzelańczyk
Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU