>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki LENTEX

WYPŁATA DYWIDENDY - DECYZJA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI RAPORT BIEŻĄCY

LENTEX [LTX] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
9,80 PLN   0,00%

WYPŁATA DYWIDENDY - DECYZJA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-17
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-17
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Wypłata dywidendy - decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2014 roku (dalej "ZWZ"), na podstawie Uchwały Nr 13 w sprawie podziału zysku Zakładów "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2013, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję oraz o przeznaczeniu pozostałej kwoty zysku netto za rok 2013 na kapitał zapasowy. Na dzień podjęcia przez ZWZ Uchwały Nr 13 w sprawie podziału zysku Zakładów "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2013 dywidendą objętych jest 59.937.065 sztuk akcji, co daje dywidendę w łącznej wysokości 20.977.972,75 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy), natomiast z dywidendy wyłączonych jest 3.161.035 sztuk akcji własnych. Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 09 lipca 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11) oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-17 Wojciech Hoffmann Prezes Zarządu
Nazwa jednostki:ZAKŁADY LENTEX SA
Nazwa skrócona jednostki:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU