>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki LENA

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZWZA SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A W DNIU 8 MAJA 2013 R. UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

LENA [LEN] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
3,36 PLN +0,30%

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZWZA SPÓŁKI LENA LIGHTING S.A W DNIU 8 MAJA 2013 R. UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-09
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-09
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 8 maja 2013 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję. Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 21 maja 2013 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 5 czerwca 2013 roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-09 Cezary Filipiński Członek Zarządu
2013-05-09 Joanna Rybak Schrodter Dyrektor Finansowy
Nazwa jednostki:LENA LIGHTING SA
Nazwa skrócona jednostki:LENA LIGHTING
Adres:ul. Kórnicka 52 52, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:061 2860300
Fax:061 2854059
Email:office@lenalighting.pl
www:ww.lenalighting.pl
NIP:786-16-16-166
REGON:634635800

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU