>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki JSW

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI JSW S.A. RAPORT BIEŻĄCY

JSW [JSW] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
14,31 PLN -2,98%

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY SPÓŁKI JSW S.A.

Raport bieżący

Data sporządzenia:2013-05-28
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-28
Skrócona nazwa emitenta
JSW S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Spółki JSW S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w wyniku podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi 2,52 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło: - dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku. - termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-28 Jarosław Zagórowski Prezes Zarządu
2013-05-28 Robert Kozłowski Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych
Nazwa jednostki:JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednostki:JSW S.A.
Adres:Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Telefon:32 756 41 13
Fax:32 756 26 71
Email:relacje@jsw.pl
www:www.jsw.pl
NIP:633-000-51-10
REGON:271747631

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU