>> Sprawdź nasze narzędzie do analizy technicznej – pełny ekran, filtry spółek, obsługa w każdej przeglądarce

ATTrader.pl · Informacje · Komunikat spółki DECORA

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZWZA SPÓŁKI DECORA S.A W DNIU 25 KWIETNIA 2014 R. UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWIDENDY RAPORT BIEŻĄCY

DECORA [DCR] Dodaj alert Dodaj do obserwowanych

Rynek podstawowy, ciągłe, akcje
19,65 PLN +0,77%

INFORMACJA O PODJĘCIU PRZEZ ZWZA SPÓŁKI DECORA S.A W DNIU 25 KWIETNIA 2014 R. UCHWAŁY O WYPŁACIE DYWIDENDY

Raport bieżący

Data sporządzenia:2014-04-25
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Decora S.A w dniu 25 kwietnia 2014 r. uchwały o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DECORA S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DECORA S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 25 kwietnia 2014 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 2.638.718,94 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemnaście złotych 94/100 złotych) stanowiącej cały zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2013, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy, a także przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 2.108.675,46 zł (dwa miliony sto osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 46/100 złotych) z kapitału zapasowego. Dywidenda zostanie akcjonariuszom wypłacona proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,42 zł (42/100 złotych tj. czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję. Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 11.303.320 akcji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Decora S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 18 lipca 2014roku., natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 1 sierpnia 2014roku.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Artur Hibner Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
Nazwa jednostki:DECORA SA
Nazwa skrócona jednostki:DECORA
Adres:ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon:+48 61 28 64 200
Fax:+48 61 28 54 975
Email:ir@decora.pl
www:www.decora.pl
NIP:7861000577
REGON:630247715

Wiadomości

Wyniki spółek

Współpraca
StockWatch.pl NOBLE Securities SA Agencja relacji inwestorskich Capital PR Trend PayU